Pensioenkloof wettelijk pensioen naar leeftijd

Zien we verschillen tussen de gemiddelde pensioenbedragen van recent rustgepensioneerde mannen en vrouwen afhankelijk van hun leeftijd bij pensionering? Verschilt de pensioenkloof naar de leeftijd bij pensionering? Alvorens een antwoord te formuleren op deze vragen, bekijken we de leeftijdsverdeling van de in 2021 recent rustgepensioneerde mannen en vrouwen. 

Alle getoonde bedragen zijn bruto maandbedragen zoals effectief uitbetaald in januari 2022. 

Helft van de recent rustgepensioneerden neemt zijn rustpensioen op 65 jaar 

Onderstaande figuur geeft het aandeel recent rustgepensioneerde mannen (links – rode balkjes) en vrouwen (rechts – groene balkjes) weer naar leeftijd. Iets meer dan de helft van de mannen en vrouwen gaat op pensioen op 65 jaar: 50% van de mannen en 54% van de vrouwen. Het aandeel gepensioneerden dat jonger is dan 62 is iets groter bij de mannen (22%) dan bij de vrouwen (18%). In de andere leeftijdsklassen zien we ongeveer eenzelfde aandeel vrouwen als mannen.  

 

De pensioenkloof bedraag 25% voor de recent rustgepensioneerden van 65 jaar

Hieronder worden de gemiddelde bruto pensioenbedragen van mannen (links – rode balkjes) en vrouwen (rechts – groene  balkjes) naar leeftijd getoond. In het grijs wordt het absolute verschil tussen beiden getoond. Dit is dus de pensioenkloof in euro. Je kan zelf de leeftijd selecteren waarvoor je de pensioenbedragen wilt zien. Default wordt de globale situatie getoond. 

 Het gemiddeld pensioen van recent rustgepensioneerde mannen van 65 jaar bedraagt 1.935 euro tegenover 1.450 euro voor vrouwen van die leeftijd. De pensioenkloof voor de 65-jarigen is bijgevolg gelijk aan 25%. Opvallend is dat de pensioenkloof voor de leeftijd van 60 jaar en vanaf 65 jaar groter is dan de algemene pensioenkloof. De pensioenkloof is het kleinst op 62 jaar (7%).  

Om vervroegd op pensioen te gaan, moet voldoen worden aan substantiële loopbaanvoorwaarden. Om bijvoorbeeld op 62 jaar op pensioen te gaan, moeten er 43 loopbaanjaren worden bewezen. Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar kan iedereen op pensioen gaan, ongeacht de lengte van de loopbaan. De leeftijd waarop iemand op pensioen gaat, hangt deels samen met de lengte van de loopbaan en dit beïnvloedt de gender pensioenkloof. In ‘Pensioenkloof wettelijk pensioen naar aantal jaren werk’ diepen we dit verder uit. 

35% van de vrouwen van 65 jaar heeft een pensioen lager dan 1.000 euro tegenover 13% van de mannen 

Om een beter zicht te krijgen op de pensioenbedragen waarop de pensioenkloof is gebaseerd, bekijken we de pensioenverdeling bij mannen (links – rode balkjes) en vrouwen (rechts – groene balkjes) naar leeftijd. De X-as deelt het pensioen op in klassen van 500 euro en de Y-as geeft het procentuele aantal gepensioneerden weer met een pensioen binnen die klasse. Je kan zelf de leeftijd selecteren waarvoor je de pensioenverdeling wilt zien. Default wordt de globale situatie over alle leeftijden heen getoond.   

 

Dat het pensioen van recent rustgepensioneerde vrouwen van 65 jaar gemiddeld 25% lager is dan dat van recent rustgepensioneerde mannen met dezelfde leeftijd is enerzijds het gevolg van het grotere aandeel vrouwen met zeer lage pensioenbedragen en anderzijds het grotere aandeel mannen met zeer hoge pensioenbedragen. Uit de grafiek blijkt het volgende: 

  • 35% van de vrouwen van 65 jaar heeft een pensioen dat lager is dan 1.000 euro. Bij de mannen van 65 jaar heeft slechts 13% een pensioen lager dan 1.000 euro.  

  • Maar liefst 41% van de mannen heeft een pensioen hoger dan 2.000 euro tegenover slechts 22% van de vrouwen. 

De grootste pensioenkloof vinden we bij gepensioneerden van 66 jaar (27%). De verdeling van de pensioenbedragen bij gepensioneerden van die leeftijd toont aan dat 36% van de vrouwen en 16% van de mannen een pensioen heeft lager dan 1.000 euro. Ook toont de figuur een oververtegenwoordiging van mannen aan de bovenzijde van de verdeling: 42% van de mannen tegenover 20% van de vrouwen heeft een pensioen hoger dan 2.000 euro.    

De kleinste pensioenkloof vinden we terug bij de 62-jarigen (7%). Iets meer 62-jarige vrouwen (12%) dan mannen (11%) hebben een pensioenbedrag boven 3.000 euro.

 

Meer in detail - pensioenkloof wettelijk pensioen naar achtergrondkenmerken

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar pensioenkenmerken:

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar persoonskenmerken:

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar loopbaankenmerken:
recent rustgepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer

 

 

 

Methodologie

Downloads

2021
XLSX