Pensioenkloof wettelijk pensioen naar berekeningstarief

De hoogte van het pensioenbedrag is ten dele afhankelijk van het berekeningstarief. Immers, afhankelijk van de gezinssituatie van de gepensioneerde wordt met 60% (tarief alleenstaande), dan wel 75% (gezinstarief) van het (geplafonneerd) jaarloon rekening gehouden bij de berekening van het rustpensioen. We maken daarom een uitsplitsing naar berekeningstarief.  

De analyses zijn beperkt tot de recent rustgepensioneerden met enkel een pensioen als werknemer en/of zelfstandige omdat in het ambtenarenstelsel het onderscheid naar berekeningstarief niet bestaat.   

Alle getoonde bedragen zijn bruto maandbedragen zoals effectief uitbetaald in januari 2022.  

18% van de mannen ontvangt een gezinspensioen ten opzichte van slechts 1% van de vrouwen 

Onderstaande figuren tonen het aandeel alleenstaanden- en gezinspensioenen bij mannen (links) en vrouwen (rechts) die enkel een rustpensioen ontvangen als werknemer en/of zelfstandige. Zoals blijkt zijn gezinspensioenen aanzienlijk belangrijker voor mannen dan voor vrouwen. Bijna één op de vijf (18%) mannelijke rustgepensioneerden ontvangt zijn rustpensioen aan het gezinstarief. Daarentegen ontvangt slechts 1% van de vrouwen een gezinspensioen. Het pensioen kan enkel aan het gezinstarief worden berekend als de huwelijkspartner van de gepensioneerde geen of slechts beperkte eigen inkomsten heeft. 

 

Rustpensioen aan alleenstaande tarief gemiddeld 22% lager bij vrouwen dan bij mannen 

Hieronder worden de gemiddelde bruto pensioenbedragen van mannen (links - rode balkjes) en vrouwen (rechts - groene balkjes) naar berekeningstarief getoond. In het grijs wordt het absolute verschil tussen beiden getoond. Dit is dus de pensioenkloof in euro. Je kan zelf het berekeningstarief selecteren waarvoor je de pensioenbedragen wilt zien. Default wordt de globale situatie getoond. 

 

 

 

Het gemiddeld pensioen van mannen aan alleenstaandentarief bedraagt 1.611 euro. Het gemiddeld pensioen van vrouwen aan alleenstaandentarief is 1.252 euro, en dus 22% lager dan dat van mannen. De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen met een gezinspensioen is heel wat hoger en bedraagt 35%. Dit wil zeggen dat het gemiddeld gezinspensioen van vrouwen (1.286 euro) 35% lager ligt dan het gemiddeld gezinspensioen van mannen (1.973 euro). Omdat gezinspensioenen slechts uitzonderlijk voorkomen bij vrouwen (1%) is deze pensioenkloof, alsook het gemiddelde pensioenbedrag voor vrouwen, weinig informatief. 

Meer vrouwen dan mannen ontvangen lagere pensioenen, ongeacht het berekeningstarief 

Om een beter zicht te krijgen op de pensioenbedragen waarop de pensioenkloof is gebaseerd, bekijken we in de volgende figuur de pensioenverdeling bij mannen (links – rode balkjes) en vrouwen (rechts – groene balkjes) naar berekeningstarief. De X-as deelt het pensioen op in klassen van 500 euro en de Y-as geeft het procentuele aantal gepensioneerden weer met een pensioen binnen die klasse. Je kan zelf het berekeningstarief selecteren waarvoor je de pensioenverdeling wilt zien. Default wordt de globale situatie getoond.  

 

 

Zoals blijkt uit de figuur ontvangen meer vrouwen dan mannen lage pensioenbedragen, ongeacht het berekeningstarief. Maar liefst 28% van de vrouwen met een rustpensioen aan alleenstaandentarief ontvangt minder dan 1.000 euro per maand. Bij mannen ontvangt slechts 11% zo’n laag pensioenbedrag. De verdeling van de gezinspensioenen toont eenzelfde beeld: 40% van de vrouwen ontvangt een pensioen van minder dan 1.000 euro in vergelijking met 11% van de mannen. Voorts zien we ook dat veel mannen met een gezinspensioen opvallend hoge pensioenbedragen ontvangen. Zo ontvangt 43 procent van de mannen een gezinspensioen van minstens 2.000 euro in tegenstelling tot slechts 15% van de vrouwen.  Let wel, doordat gezinspensioenen slechts uitzonderlijk voorkomen bij vrouwen, is het weinig zinvol om deze verdeling te vergelijken met die van mannen.    

 

Meer in detail - pensioenkloof wettelijk pensioen naar achtergrondkenmerken

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar pensioenkenmerken:

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar persoonskenmerken:

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar loopbaankenmerken:
recent rustgepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer

 

 

 

Methodologie

Downloads

2021
XLSX