De pensioenkloof aanvullend pensioen naar statuut

Heeft het statuut een impact op de pensioenkloof aanvullend pensioen? Om deze vraag te beantwoorden, verdelen we de recent gepensioneerde werknemers op basis van het statuut waarin ze werkten: gepensioneerde werknemers die enkel werkten als bediende, als arbeider of als arbeider én bediende. Deze kerncijfers hebben enkel nog betrekking op recent gepensioneerde met enkel een rustpensioen als werknemer.  

Onderstaande grafiek toont het belang van de verschillende statuten bij recent gepensioneerde mannen (links) en vrouwen (rechts) met enkel een rustpensioen als werknemer.  Mannen werkten tijdens hun loopbaan vaker als arbeider: 56% heeft enkel als arbeider gewerkt en 27% als arbeider én bediende. Slechts 11% van deze mannen werkte als bediende. Recent rustgepensioneerde vrouwen daarentegen werkten vaker als bediende (36%). Meer dan eén op vier vrouwen was tijdens de loopbaan arbeider én bediende en 32% werkte enkel als arbeider.

Vrouwen hebben in alle statuten minder vaak een aanvullend pensioen dan mannen 

Niet iedereen die werkte als werknemer bouwde ook aanvullend pensioen op. Onderstaande grafiek toont de deelname aan het aanvullend pensioen voor de recent rustgepensioneerde werknemers voor elk statuut en uiteraard voor vrouwen en mannen afzonderlijk. Vrouwen hebben minder vaak een aanvullend pensioen dan mannen, ongeacht het statuut.  

In de grootste groep gepensioneerden die werkten als arbeider, krijgt 76% van de mannen een aanvullend pensioen. Bij de vrouwen geniet slechts 45% van een extra bedrag bovenop het wettelijk pensioen. Een groot verschil (31 procentpunt) dus tussen mannen en vrouwen. 

Het verschil in deelname aan het aanvullend pensioen tussen mannen en vrouwen die enkel als bediende werkten, is heel wat kleiner (maar toch nog 16 procentpunt). De participatiegraad bij de mannen is hier 86% tegenover 70% bij vrouwen. 

Gepensioneerden die tijdens hun ganse loopbaan bediende waren, bouwden dus het vaakst een aanvullend pensioen op (zowel vrouwen als mannen). Voor vrouwen die enkel als arbeider werkten, is de toegang tot een aanvullend pensioen het laagst (45%).    

Bij recent gepensioneerde bedienden mét aanvullend pensioen is pensioenkloof het grootst (72%) 

Recent gepensioneerde vrouwen hebben dus in elk statuut minder vaak een aanvullend pensioen dan recent gepensioneerde mannen. Maar hoe zit het met de genderverschillen (in de hoogte van de dekking) voor gepensioneerde arbeiders en bedienden die wél een aanvullend pensioen hebben?  

Onderstaande grafiek toont de pensioenkloof aanvullende pensioen naar statuut. We kijken hier enkel nog naar gepensioneerde werknemers mét een aanvullend pensioen. Als je in de grafiek met de muis beweegt over de balkjes, kan je telkens aflezen hoe de recent rustgepensioneerde mannen en vrouwen mét een aanvullend pensioen verdeeld zijn volgens het statuut. 

Het gemiddeld aanvullend pensioen van gepensioneerden die altijd gewerkt hebben als bediende is duidelijk het hoogst (voor zowel mannen als vrouwen). Toch is de pensioenkloof hier het grootst. Het gemiddeld aanvullend pensioen van vrouwen is 64.274 euro. Dat is 163.968 euro of 72% lager dan dat voor mannen (228.242 euro). 

Ook bij de gepensioneerde arbeiders is de pensioenkloof heel groot. Vrouwen kregen hier gemiddeld 70% (of 16.581 euro) minder aanvullend pensioen dan mannen. Hier ligt de gemiddelde opgebouwde pensioenreserve opvallend lager: 23.367 euro voor mannen en slechts 6.786 euro voor vrouwen. 

De pensioenkloof aanvullend pensioen inde groep ‘arbeider én bediende’ is van 53%.  

Bij recent gepensioneerde bedienden krijgt helft van de vrouwen minder dan 13.161 euro aanvullend pensioen  

De bovenstaande grafiek toont standaard de gemiddelde bedragen. Selecteren we nu de mediane bedragen via de filter, dan valt onmiddellijk op dat voor alle groepen de mediane pensioenkloof nog hoger ligt dan de gemiddelde pensioenkloof. Dit is een gevolg van de ongelijke verdeling van de aanvullende pensioenen. 

Bij recent rustgepensioneerde bedienden mét aanvullend pensioen, is het mediane aanvullend pensioen van vrouwen 13.161 euro. Met andere woorden 50% van deze vrouwen bouwde een aanvullend pensioen op dat hoger is dan dit bedrag en de andere helft heeft minder opgebouwd. Het mediane aanvullend pensioen van deze vrouwen ligt daarmee 89% lager dan dat van de mannen in deze categorie. 

Meer in detail - pensioenkloof aanvullend pensioen naar achtergrondkenmerken

Om beter te begrijpen wie al dan niet een aanvullend pensioen ontvangt en welke mogelijke oorzaken aan de basis liggen van de pensioenkloof, verdelen we de recent rustgepensioneerden verder naar stelsel (werknemer, zelfstandige, ambtenaar), leeftijd en burgerlijke staat. Voor diegenen met enkel een loopbaan als werknemer, kijken we ook naar enkele loopbaankenmerken.  

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar pensioenkenmerken:   

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar persoonskenmerken:  

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar loopbaankenmerken:
recent rustgepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer

Methodologie

Downloads

2021
XLSX