De pensioenkloof aanvullend pensioen naar leeftijd

Varieert de pensioenkloof aanvullend pensioen naargelang de leeftijd? Om deze vraag te beantwoorden, verdelen we de recente rustgepensioneerde mannen en vrouwen op basis van hun leeftijd bij pensionering. 

Iets meer dan de helft (52%) van onze populatie ging op 65 met wettelijk pensioen: 50% van de mannen en 54% van de vrouwen. Ongeveer 6% was eind 2021 ouder dan 65 jaar en 42% was jonger dan 65 jaar (13% ging op 61-jarige leeftijd op pensioen, 9% op 62 en nog eens 9% op 63). We zien dat de recent gepensioneerden vrouwen later hun pensioen opnemen: 60% was 65 jaar of ouder, terwijl dit bij de mannen slechts 56% is. Meer details over de leeftijdsverdeling van de recent rustgepensioneerden vind je op ‘Wie zijn de recent rustgepensioneerden?’. 

Vrouwen hebben op (bijna) elke pensioenleeftijd minder vaak een aanvullend pensioen dan mannen 

Niet alle recent rustgepensioneerden bouwden tijdens hun loopbaan een aanvullend pensioen op. Onderstaande grafiek toont de deelname aan het aanvullend pensioen voor de recent rustgepensioneerde mannen en vrouwen naar leeftijd bij pensionering.  

Vrouwen hebben minder vaak een aanvullend pensioen dan mannen. Dat zien we hier ook voor elke leeftijd, met uitzondering van de recent rustgepensioneerden jonger dan 60 jaar (maar dat is slechts 1% van onze populatie zoals eerder bleek). Bij de recent rustgepensioneerden van 65 jaar (zij pensioneerden op de wettelijke pensioenleeftijd) krijgt 58% van de mannen een aanvullend pensioen, terwijl dit slechts voor 38% van de vrouwen het geval is.  

Bij recent rustgepensioneerden van 65 jaar, is het gemiddeld aanvullend pensioen van vrouwen 59% lager dan dat voor mannen 

Recent gepensioneerde vrouwen hebben dus minder vaak een aanvullend pensioen dan de recent gepensioneerde mannen, voor elke leeftijd (behalve deze jonger dan 60 jaar). Maar hoe zit het met de genderverschillen (in de hoogte van de dekking) naar leeftijd voor recent gepensioneerden die wél een aanvullend pensioen hebben?  

Onderstaande grafiek illustreert de pensioenkloof aanvullende pensioen voor recent rustgepensioneerden naar leeftijd. Als je in de grafiek met de muis beweegt over de (groene en rode) balkjes, kan je telkens aflezen hoe de recent rustgepensioneerde mannen en vrouwen mét een aanvullend pensioen verdeeld zijn volgens leeftijd. 

We tonen standaard de leeftijden van 61 tot 66. Dat zijn de recent rustgepensioneerden mét een aanvullend pensioen én een leeftijd van pensionering gelijk aan: 61 (15% of 6.106 mannen en 3.447 vrouwen); 62 (10% of 4.029 mannen en 2.138 vrouwen); 63 (10% of 3.900 mannen en 2.591 vrouwen); 64 (5% of 2.249 mannen en 929 vrouwen); 65 (46% of 18.859 mannen en 9.999 vrouwen) en 66 (4% of 1.620 mannen en 878 vrouwen). De andere leeftijden (die niet standaard getoond worden) kan je weergeven door deze te selecteren in de filter ‘selecteer leeftijd’.  

Bij recent rustgepensioneerden die op pensioen gingen op 65 jaar, ligt het gemiddeld aanvullend pensioen van vrouwen 66.386 euro of 59% lager dan dat voor mannen. Deze 65-jarige vrouwen hadden bij pensionering een gemiddeld aanvullend pensioen opgebouwd van 46.777 euro, bij de mannen was dat 113.163 euro.  

Het verschil in aanvullend pensioen tussen vrouwen en mannen neemt toe naarmate ze later op pensioen gaan. De gender pensioenkloof voor diegenen die in 2021 op 61 jaar op wettelijk rustpensioen gingen, is 8%. Bij de 62-jarigen loopt die kloof al op tot 26%. Bij de 63-jarigen stijgt de gender pensioenkloof naar 44%. Bij de 64-jarigen is dat al 47% en bij de vrouwen en mannen die pensioneren op de wettelijke pensioenleeftijd is dat dus zelfs 59%.  

Nadien lijkt de pensioenkloof terug af te nemen. Bij recent rustgepensioneerden die pas op pensioen gingen op 67 jaar, is het gemiddeld aanvullend pensioen van vrouwen zelfs 7.321 euro hoger dan dat voor mannen; dat is een pensioenkloof van -5%. Belangrijke kanttekening hierbij: dit is slechts een hele kleine groep van alle recent rustgepensioneerden mét een aanvullend pensioen (167 mannen en 43 vrouwen). Bovendien is het verschil in deelname aan het aanvullend pensioen tussen vrouwen en mannen hier het grootst (21 procentpunt, zoals bovenstaande grafiek toont). 

Helft van vrouwen die op 65 jaar pensioneerden, krijgt minder dan 4.741 euro aanvullend pensioen  

De bovenstaande grafiek toont standaard de gemiddelde bedragen. Selecteren we nu de mediane bedragen via de filter, dan valt onmiddellijk op dat voor alle leeftijden de mediane pensioenkloof heel wat hoger ligt dan de gemiddelde pensioenkloof.  

Bij recent rustgepensioneerden mét aanvullend pensioen die op pensioen gingen op 65 jaar, is het mediane aanvullend pensioen van vrouwen 4.741 euro. Met andere woorden 50% van deze vrouwen bouwde een aanvullend pensioen op dat hoger is dan dit bedrag en de andere helft heeft minder opgebouwd. Het mediane aanvullend pensioen van deze vrouwen ligt daarmee 73% lager dan dat van de mannen die in 2021 hun rustpensioen opnamen op 65 jaar. 

Meer in detail - pensioenkloof aanvullend pensioen naar achtergrondkenmerken

Om beter te begrijpen wie al dan niet een aanvullend pensioen ontvangt en welke mogelijke oorzaken aan de basis liggen van de pensioenkloof, verdelen we de recent rustgepensioneerden verder naar stelsel (werknemer, zelfstandige, ambtenaar), leeftijd en burgerlijke staat. Voor diegenen met enkel een loopbaan als werknemer, kijken we ook naar enkele loopbaankenmerken.  

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar pensioenkenmerken:   

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar persoonskenmerken:  

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar loopbaankenmerken:
recent rustgepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer

Methodologie

Downloads

2021
XLSX